about img

เข้าสู่ระบบ

Register

ข้อตกลงในการสมัครเรียน

>> ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี

>> ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

>> การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี สมัครทางไปรษณีย์ สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบนี้

>> ช่อทางการติดต่อ/สื่อสาร

โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 118, 113, 110, 119

มือถือ : 095-3764483

e-Mail : info@rtu.ac.th RTU Fanpage

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ลงทะเบียนโดยใช้ เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ในการเข้าระบบ

2. เข้าสู่ระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูลในระบบสมัครเรียนออนไลน์ จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้

 

+

รูปถ่ายผู้สมัคร

 

+

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

 

+

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้หลังจากที่กรอกข้อมูลสมัครเรียน คุณสามารถชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 468-097116-2 สาขาอุบลราชธานี

5. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร