สมัครเรียนออนไลน์

  ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี

 • ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ
  1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี) หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  2. สมัครทางไปรษณีย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชธานี
  3. สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบนี้

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนโดยใช้ เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ในการเข้าระบบ
 2. เข้าสู่ระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลในระบบสมัครเรียนออนไลน์ จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ. หรือ ปพ.1) หน้า 1 และหน้า 2
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้หลังจากที่กรอกข้อมูลสมัครเรียน
 5. คุณสามารถชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท
  ทางธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ โดยสั่งจ่ายในนาม
  มหาวิทยาลัยราชธานี ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
  หรือ
  โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี
  หรือ
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
 6. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร