สมัครเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชธานี

ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี

 • ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ
  1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี
  2. สมัครทางไปรษณีย์
  3. สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบนี้
 • ช่อทางการติดต่อ/สื่อสาร
  • 045 319 900 ต่อ 118
  • e-Mail : info@rtu.ac.th
  • RTU Fanpage

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนโดยใช้ เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ในการเข้าระบบ
 2. เข้าสู่ระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลในระบบสมัครเรียนออนไลน์ จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้
  • รูปถ่ายผู้สมัคร
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้หลังจากที่กรอกข้อมูลสมัครเรียน
 5. คุณสามารถชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท
  โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี
 6. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร