สมัครเรียนออนไลน์

  ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชธานี

 • ข้อความที่กรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือกรอกข้อความที่ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • การสมัครท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ
  1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี) หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  2. สมัครทางไปรษณีย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชธานี
  3. สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบนี้

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับ Username และกำหนด Password เข้าระบบ
 2. เช็คอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน แล้วคลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันการสมัคร
 3. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียน
 4. กรอกข้อมูลในระบบสมัครเรียนออนไลน์ จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเพื่ออัพโหลด (เป็นไฟล์รูปภาพ jpg ) ดังนี้
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ. หรือ ปพ.1)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้หลังจากที่กรอกข้อมูลสมัครเรียน
 6. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร